خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 55064
شماره مدرک : ۳۸۹۲پ
شماره راهنما : WM
سرشناسه : ‏ محمدزاده‏ ،منصور
عنوان و نام پديدآور : [پایان نامه]تأثیر آموزش پرستاران بر تبعیت آنان از استانداردهای مراقبتی دلیریوم بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه/ پژوهش و نگارش: منصور محمدزاده ؛ استاد راهنما: مهناز خطیبان ؛ استادان مشاور: فرشید شمسایی، عباس طاهر ،علیرضا سلطانیان
وضعيت : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه.، ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۱۲۷ص.: نمودار، جدول
چکيده : مقدمه: دلیریوم، اختلالی گذرا و حاد در عملکرد مغز است. هسته اصلی این سندرم، اختلال هوشیاری و شناختي است که نقص کلی در تمام عرصه‌های روانی، تفکر، خلق، ادراک، زبان، تکلم، خواب، روانی حرکتی و دیگر حوزه‌های شناختی دیده می‌شود. دليريوم رخدادي متداول در بيماران بستري در بخش‌های ويژه است، لذا ارتقاء سطح دانش، نگرش و تبعيت پرستاران می‌تواند سبب تشخيص به‌موقع دلیریوم و رعايت استانداردهاي پيشگيري و مراقبت دليريوم شود. مطالعه حاضر باهدف تعيين تأثیر آموزش پرستاران بر تبعیت آنان از استانداردهای مراقبتی دلیریوم بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه انجام گرديد. مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی با طرح دوگروهی قبل و بعد در بیمارستان‌های بعثت، فرشچیان و شهید بهشتی شهر همدان انجام گرفت. تعداد ۷۱ پرستار شامل ۳۵ نفر در بيمارستان هاي فرشچیان و شهید بهشتی به عنوان گروه کنترل و ۳۶ نفر در بیمارستان بعثت به عنوان گروه آزمون به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه و چک‌لیست محقق ساخته و بر اساس مطالعات قبلی بود که پس از ارزیابی روایی و پایایی آن، مورداستفاده قرار گرفت. آموزش مراقبت‌های استاندارد دلیریوم توسط پژوهشگر به روش کارگاه، بحث گروهی، آموزش در بالین، پوستر، سی دی و پمفلت انجام شد. پرسشنامه دانش و نگرش در سه نوبت قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله توسط پرستاران هر دو گروه و چک‌لیست تبعیت از استانداردها در دو نوبت قبل و یک ماه بعد از مداخله توسط پژوهشگر براساس مشاهده پرونده بيماران تكميل گرديد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 16)) انجام شد. آزمون‌های تحلیل داده‌های تکراری جهت آنالیز دانش و نگرش و آزمون من ویتنی و ویلکاکسون جهت تحلیل تبعیت استفاده شد. يافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره دانش پرستاران بعد از سه مرحله اندازه گیری در گروه آزمون ( 29/5± 08/20، 11/4± 31/28 و 09/6± 50/27) و در گروه کنترل (13/۵± 89/18، 72/4± 29/20 و ۷۵/۴± 03/20) بود و پس از مداخله آموزشی، ارتقاي معني داري در میانگین نمرات دانش پرستاران گروه آزمون نسبت به گروه كنترل وجود داشت (001/0>pو74/43=F). میانگین نمره نگرش پرستاران بعد از سه مرحله اندازه گیری در گروه آزمون ( 21/7± 11/72، 72/6± 42/77 و 31/6± 39/75) و در گروه کنترل (75/6± 17/74، 78/6± 23/75 و 78/6± 23/75) بود و پس از مداخله آموزشی ارتقاي معني داري در میانگین نمرات نگرش پرستاران گروه آزمون نسبت به گروه كنترل وجود داشت (001/0>pو53/15F=). میانگین تبعیت پرستاران در دو مرحله اندازه گیری در گروه آزمون و کنترل به ترتیب (4±43، 5±48 و 3±28، 5±22) بود. نتایج آزمون ارتقاي معني داري در میانگین نمرات تبعيت پرستاران گروه آزمون نسبت به گروه كنترل نشان داد (001/0>P). نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد، آموزش مراقبت‌های استاندارد دلیریوم می‌تواند دانش، نگرش و تبعیت پرستاران را در مواجهه با بیماران دارای دلیریوم افزایش دهد. لذا آموزش مراقبتهای استاندارد دلیریوم به پرستاران مراقبت‌های ویژه جهت شناسایی ریسک فاکتورهای دلیریوم، علل آن و انجام اقدامات پيشگيري با مداخلات به‌موقع، پيشنهاد مي شود.
موضوع : ‏روان آشفتگي
: Delirium
: دانش
: Knowledge
: ‏نگرش
: Attitude
شناسه افزوده : ‏ خطیبان‏ ،مهناز ، استاد راهنما
: شمسایی‏، فرشید ، استاد مشاور
: طاهر ‏، عباس ، استاد مشاور
: سلطانیان‏، علیرضا ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)