خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : XF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55226
شماره مدرک : ۱۶۳۷ط
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏رجبی‏، مریم
عنوان و نام پديدآور : تاثیر برنامه خود مدیریتی سبک زندگی مرتبط با سلامت بر کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری¬های ايسكميك قلبي در مرکز آموزشی درمانی قلب فرشچیان در سال 1394 ؛ استاد راهنما: رویا امینی ؛ استاد مشاور: علیرضا سلطانیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي دانشجويي . ، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۷۱ص.: مصور،جدول
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ایسکمیک ﻗﻠﺒﻲ شایع ترین بیماری قلبی و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ بوده و پیشگیری و مدیریت این بیماری نقش اساسی در کنترل آن دارد. هدف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ تعیین تاثیر برنامه خود مدیریتی سبک زندگی مرتبط با سلامت بر کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری ايسكميك قلبي بود. مواد و روش¬ها: این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر 92 بیمار با روش نمونه گیری در دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. داده ﻫﺎ توسط پرﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی مک نیو جمع آوری شد. تمامی شرکت کنندگان در دو نوبت (در شروع مطالعه و پس از 8 هفته) پرسشنامه را تکمیل کردند. در گروه مداخله برنامه خود مدیریتی سبک زندگی همراه با ثبت در دفترچه روزانه و در گروه کنترل آموزش¬های معمول به مدت هشت هفته اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ﻧﺮم اﻓﺰار 16 SPSS، آزمون¬های کولموگروف اسمیرنوف، کای اسکوئیر، فیشر، t- مستقل و t- زوجی و آزمون های توصیفی اﺳﺘﻔﺎده گردید. یافته¬ها: دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک نظیر سن، جنس، تحصیلات، شغل و وضعیت تاهل تفاوت آماری معنی داری نداشتند. بر اساس نتایج، ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات کیفیت زندگی اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري در دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ (05/0.(P> اما مقایسه دو گروه آزمون و کنترل ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻧﻤﺮات کیفیت زندگی و همچنین در سه حیطه عاطفی، فیزیکی و اجتماعی نشان داد (05/ 0P<). به علاوه در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله تفاوت های آماری معنادار نبود (05/0( P > اما در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات کیفیت زندگی و سه حیطه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري به دست آمد (05/ 0P <) ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي: ﻳﺎﻓﺘﻪ ها ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ برنامه خود مدیریتی سبک زندگی مرتبط با سلامت بر کیفیت زندگی در ﺑﻴﻤﺎران ﻗﻠﺒﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار بوده و ﺑﺎ این روﻳﻜﺮد ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻲ ﺗﻮان در راﺳﺘﺎي بهبود کیفیت زندگی بیماران اقدام نمود.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏بيماري هاي قلب- كنترل و پيشگيري l
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Heart- Diseases Prevention & Contro
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : كيفيت زندگي
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Quality of Life
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ امینی‏، رویا ، استاد راهنما
: ‏سلطانیان‏، علیرضا ، استاد مشاور
رده بندی پزشکی : WG۱۶۳۷ ۱۳۹۵
محل و شماره بازیابی : 1
فيلد داده کد شده : سياست اطلاع رساني : ab
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)