خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55929
شماره مدرک : ۳۹۶۰پ
محل و شناسه بازیابی : WS
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏کیانی مهابادی‏، مینا
عنوان و نام پديدآور : مقایسه شاخص¬های فیزیولوژیک نوزادان زودرس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی در وضعیت¬های قرارگیری مختلف در بخش مراقبت ويژه نوزادان مركز آموزشی درمانی فاطميه همدان، 1395/ پژوهش و نگارش: مینا کیانی مهابادی ؛ استاد راهنما: فاطمه چراغی ؛ استادان مشاور: عفت صادقیان ، بهناز بصیری ،لیلی تاپاک
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، كارشناسي ارشد در رشته پرستاري كودكان.، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۶۵ص.
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ، کارشناسی ارشد،پرستاری کودکان
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: سندرم ديسترس تنفسي در نوزادان زودرس می¬تواند باعث تغییرات غیرطبیعی در شاخص¬های فیزیولوژیک، بخصوص درصد اشباع اکسیژن خون شریانی، تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس شود. مراقبت¬ها در این بیماری بیشتر حمایتی و یکی از اصول آن جابجايي محدود است. از سوی دیگر تغییر مکرر وضعیت قرارگیری نوزادان برای پیشگیری از دفرمیتی اندام¬ها و بهبود اکسیژن¬رسانی بافتی ضروری است. هدف از مطالعه حاضر تعیین و مقایسه شاخص¬های فیزیولوژیک نوزادان زودرس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی در چهار وضعیت قرارگیری بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه طولی آینده¬نگر بود که در بخش مراقبت¬های ویژه نوزادان مرکز آموزشی- درمانی فاطمیه شهر همدان در سال 1395 انجام شد. 45 نوزاد زودرس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی با سن هنگام تولد 37-32 هفته بارداری و سن بعد از تولد 7-1 روز، با روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. هر نوزاد به مدت120 دقيقه به ترتیب در یکی از وضعیت¬هاي خوابیده به شکم، پهلوی راست، پشت و پهلوی چپ قرار گرفت. در هر وضعیت قرارگیری، پس از 30 دقیقه درصد اشباع اکسیژن خون شریانی، تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس سه بار با فواصل سی دقیقه در پایان دقایق 60، 90 و 120 اندازه¬گیری و ثبت شد. داده¬ها با نرم افزار SPSS نسخه20 و آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آنالیز واریانس با اندازه¬های تکراری و مقایسه¬های چندگانه در سطح اطمینان 95/0 تجزیه و تحلیل شدند. يافته¬ها: اکثریت نوزادان زودرس مورد مطالعه پسر (6/55%)، فرزند اول (4/44%)، حاصل زایمان سزارین (60%)، با میانگین (انحراف معیار) سن هنگام تولد 98/33 (62/1) هفته بارداری و سن بعد از تولد 44/4 (58/1) روز بوده و اکسیژن در سطح انکوباتور (4/64%) با میانگین (انحراف معیار) 44/4 (46/1) لیتر در دقیقه دریافت می¬کردند. میانگین (انحراف معیار) درجه حرارت انکوباتور 92/32 (04/1) درجه سانتیگراد بود. میانگین درصد اشباع اکسیژن خون شریانی بین سه زمان اندازه گیری فقط در دو وضعیت خوابیده به شکم و به پشت، اختلاف معنی دار آماری داشت (001/0P<). این تفاوت در وضعیت خوابیده به شکم مربوط به فواصل بین دقایق 60 و 90 (01/0P<)، 60 و 120 (001/0P<) و 90 و 120 (01/0P<) و در وضعیت خوابیده به پشت مربوط به فواصل بین دقایق 60 و 120 و دقایق 90 و 120 (01/0P<) اندازه¬گیری بود. به بیان دیگر، با توجه به مقادیر میانگین، دو ساعت قرارگیری نوزاد در وضعیت خوابیده به شکم موجب بهبود اکسیژناسیون خون شد. اما در وضعیت خوابیده به پشت، اکسیژناسیون خون بعد از 90 دقیقه افت قابل ملاحظه¬ای داشت. میانگین تعداد تنفس بین سه زمان اندازه¬گیری فقط در وضعیت خوابیده به شکم، اختلاف معنی¬دار آماری داشت (01/0P<). این تفاوت مربوط به فواصل بین دقایق 60 و 120 و دقایق 90 و 120 اندازه گیری (01/0P<) بود. لذا بعد از دقیقه 90 قرارگیری در وضعیت خوابیده به شکم تعداد تنفس کاهش یافت. نتيجه گيري: درصد اشباع اکسیژن خون شریانی نوزادان مبتلا به دیسترس تنفسی در وضعیت خوابیده به شکم افزایش اما در وضعیت خوابیده به پشت کاهش یافت و در وضعیت خوابیده به پهلوی راست و چپ تغییر قابل ملاحظه ای نداشت. به بیان دیگر اکسیژناسیون خون نوزادان طی دو ساعت قرارگیری به شکم بهبود، اما بعد از 90 دقیقه قرارگیری به پشت افت داشت. تغییرات ضربان قلب آنان در هیچکدام از وضعیت¬ها قابل ملاحظه¬ای نبود. تعداد تنفس فقط در وضعیت خوابیده به شکم پس از 90 دقیقه کاهش یافت. لذا، به منظور جلوگیری از نوسانات نامناسب شاخص¬های فیزیولوژیک می¬توان نوزادان زودرس مبتلا به سندرم ديسترس تنفسي را در هر بار تغییر وضعیت، به مدت 120 دقیقه در وضعیت¬های خوابیده به پهلوی راست و چپ و کمتر از 90 دقیقه در وضعیت های خوابیده به شکم و به پشت قرار داد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏نوزاد نارس
: Infant, Premature
: سندرم زجر تنفس نوزادان
: Respiratory Distress Syndrome, Newborn
: فيزيولوژي
: Physiology
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : چراغی‏ ، فاطمه‏ ، استاد راهنما
: صادقیان،عفت‏ ، استاد مشاور
: بصیری،بهناز‏ ، استاد مشاور
: تاپاک، لیلی‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)