خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : XF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55982
شماره مدرک : ۱۷۱۵ط
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏حسنیان، زهرا مرضیه ‏
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط جو اخلاقی، جهت گیری مذهبی و رفتارهای اخلاقی در پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1395
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي هيات علمي.، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهري : ۹۱ص.: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: جـو اخلاقـي سـازمان نشاندهنده ارزشهاي اخلاقي و انتظارات رفتاري و نشانگر تـأثير اخلاقيات بر تصميمات و عملکرد پرستاران در زمینه های اخلاقی است. مذهب درونی، فراگیر و داراي اصول سازمان یافته و درونی است و مذهب برونی، ابزاري براي ارضاي نیازهاي فردي و کسب مقام و امنیت استفاده می شود. هدف این مطالعه بررسی ارتباط جو اخلاقی، جهت گیری مذهبی و رفتارهای اخلاقی در پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1395 است. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي- همبستگي مي¬باشد. جامعه آماري شامل تمامي پرستاران در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان بودند. تعداد نمونه شامل 259 پرستار و روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي نسبتی بود. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسش نامه های پرسشنامه جو اخلاقی، پرسشنامه رفتار اخلاقی و پرسشنامه جهت گیری مذهبی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss با ويرايش 16 و آزمونهاي آماري توصيفي وتحليلي تجزيه و تحليل شدند. یافته ها: بيشترين درصد (7/67%) پرستاران مونث، (5/86%) متاهل، (5/42%) دارای سابقه کار 16-8 سال، (8/93%) کارشناس، (3/87%) دارای، نوبت كاري متغیر، (1/59%) عدم شرکت در کارگاه اخلاق پزشکی، (9/96%) عدم عضویت در کمیته اخلاق بود. بیشترین ادراک پرستاران از جو اخلاقی در بعد خود خواه انفرادی دارای میانگین و انحراف معیار 33/2 و (52/0) ، در بعد خودخواه جهانی 19/2 و ( 52/0)، در بعد اصولی اخلاقی انفرادی 11/2 و ( 52/0) و کمترین آن در در بعد بشردوست منطقه ای 05/2 و (62/0)، در بعد اصولی اخلاقی جهانی(06/2 )و ( 66/0) ،در بعد بشردوست جهانی میانکین 00/2 و(61/0) بود. جو اخلاقی کلی دارای میانگین و انحراف معیار (10/2)و (27/0) بود. جهت گیری مذهبی بیرونی حداقل 42/2 و حداکثر 83/3 و میانگین و (انحراف معیار)( 18/ 3) و (28/0) بود و جهت کیری مذهبی درونی حداقل 22/2، حداکثر 78/3 و میانگین و (انحراف معیار) 93/2 و (35/0) بود. ارتباط بین رفتار اخلاقی و بعد ادراک از جو اخلاقی خودخواه انفرادي ارتباط معنی داری معکوس وجود داشت (009/0) و بین ادراک از جو اخلاقی اصولي اخلاقي انفرادي، خود خواه منطقه اي با رفتار اخلاقی از نظر آماری معنی دار معکوس بود (001/0). ارتباط بین جهت گیری مذهبی بیرونی با رفتار اخلاقی ارتباط معنی دار معکوس و ارتباط جهت گیری مذهبی کلی و رفتار اخلاقی مستقیم و معنادار بود(001/0). جهت گیری مذهبی بیرونی با اصولي اخلاقي جهاني(012/0) و بشردوست جهانی(039/0) دارای ارتباط معکوس بود. جهت گیری مذهبی درونی با جو اخلاقی خود خواه انفرادی(015/0) ،خود خواه جهانی(047/0) و جو اخلاقی خودخواه منطقه ای (035/0) دارای ارتباط معکوس، و با بشر دوست منطقه ای(006/0) و اصولي اخلاقي جهاني(031/0) دارای ارتباط مستقیم بود. مدل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام بیانگر آن بود که 27/0درصد رفتار اخلاقی پرستاران توسط دو متغیر جو اخلاقی و جهت گیری مذهبی توجیه می شود. تحلیل رگرسیونی نشان می دهد بین بعد پنجم پرسشنامه جو اخلاقی و بعد تعهد عاطفی مستمر ارتباط معنادار از نظر آماری وجود دارد( 027/0 P=). بنابراین خیرخواهی انفرادي یا دوستی توانسته است تغییرات مربوط به تعهد عاطفی را در پرستاران تبیین کند، به طوری که 019/0 رفتار اخلاقی پرستاران توسط این دو متغیر توجیه می شود. تحلیل رگرسیونی نشان می دهد بین جهت گیری بیرونی مذهبی و بعد تعهد هنجاری ارتباط معنادار از نظر آماری وجود دارد . بنابراین جهت گیری مذهبی بیرونی توانسته است تغییرات مربوط به تعهد هنجاری را در پرستاران تبیین کند، به طوری که 022/0 رفتار اخلاقی پرستاران توسط این دو متغیر توجیه می شود. نتیجه گیری: ادراک پرستاران از جو اخلاقی مراکز آموزشی و درمانی بیشتر درابعاد سود فردی ، بهره وری و اصولی انفرادی بوده است و کمتر بر مبنای منافع زیردستان، منافع گروهی، سود سازمانی و مقررات سازمانی بوده است و از نظر موقعیت آنالیز بیشتر انفردی و منطقه ای و سپس جهانی بوده است.رفتار اخلاقی پرستاران با ابعاد مختلف جو اخلاقی دارای ارتباط است. جهت گیری مذهبی پرستاران با ابعاد مختلف جو اخلاقی دارای ارتبط می باشد. برای پیش بینی رفتار اخلاقی، متغیر جهت گیری مذهبی درونی بیشترین تاثیر را بر رفتار اخلاقی دارد. خیرخواهی انفرادي یا دوستی توانسته است تغییرات مربوط به تعهد عاطفی را در پرستاران تبیین کند. فراهم آوری زمینه های لازم جهت مسئولیت پذیری، یکی از راهکارهای افزایش کیفیت خدمات می باشد. پیشنهاد می شود که مدیران، برنامه ریزان پرستاری برای تعدیل جو اخلاقی به سمت جو اخلاقی بشردوست جهانی و اصولی اخلاق جهانی سیاستگذاری نمایند.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏اخلاق ديني
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Religious Ethics
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : اخلاق پرستاري
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Ethics, Nursing
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏شایان، آرزو ‏ ، مجری طرح
رده بندی پزشکی : BP۱۷۱۵ ۱۳۹۵
محل و شماره بازیابی : 1
فيلد داده کد شده : سياست اطلاع رساني : ab
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)