خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : XF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 55989
شماره مدرک : ۱۷۲۰ط
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ دهقان افشاري، خديجه‏
عنوان و نام پديدآور : تاثير آموزش براساس مدل ارتقاء سلامت پندر بر بهبود رفتارتغذيه اي زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر همدان ؛ استاد راهنما: فاطمه شبیری ؛ استاد مشاور: مريم فرهاديان
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقيقات و فناوري، گزارش نهايي طرح تحقيقاتي دانشجويي.، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۷۵ص.: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎفی در دوران ﺑﺎرداری ﺑﺮای زن ﺑﺎردار و ﺟﻨﻴﻦ را ﻧﻤـیﺗﻮان ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ زﻳﺮا ﺳﻼﻣتی اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدی بستگی ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬایی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪای آنﻫﺎ در دوران ﺟﻨﻴنی دارد. هدف مطالعه‌ی حاضر تعیین تأثیر آموزش گروهی بر بهبود رفتارتغذيه اي زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر همدان در سال 1395 بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربي مي باشد و طرح آن به صورت دو گروهی (گروه آزمون و گروه کنترل) همراه با سه مرحله پیش آزمون، پایان آخرین جلسه ی آموزش و 6 هفته بعد می باشد. 100 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر همدان که اولين بارداري خود را تجربه می‌کردند و معيار هاي ورود به مطالعه را داشتند پس از کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. افراد به صورت تصادفی به گروه های مداخله و کنترل اختصاص یافتند. در این پژوهش، آموزش رفتار هاي تغذيه اي در طی چهار جلسه 60-45 دقيقه ای در دو هفته، هفته اي دو بار انجام شد. ابزارجمع آوری داده ها شامل پرسشنامه هاي اطلاعات دموگرافیک و رفتار هاي تغذیه اي محقق ساخته بر اساس سازه های مدل پندر و رفتار تغذیه ای محقق ساخته بود که روایی محتوایی آنها با استفاده از منابع معتبر علمی و نظر اساتید متخصص تأیید شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون مجدد انجام شد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن، داده ﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺟﻤﻊ آوري شدند. ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه آزﻣﻮن اﺟﺮا ﮔﺮدید. در اداﻣﻪ، در آخرین جلسه ی آموزش، داده ﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري شدند و در نهایت ﭘﺲآزﻣﻮن 6 هفته بعد از مداخله، از دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آمد. داده های مطالعه با توجه به اهداف مطالعه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS/16 و روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری از قبیل آزمون تی تست و تی زوجی، کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دو گروه از نظر میانگین قد، وزن، نمايه توده بدني (BMI)، وضعیت و میزان ورزش، تحصیلات، اشتغال، شغل همسر و درآمد خانواده و مالکیت مسکن تفاوت آماری معناداری نداشتند و همگن بودند؛ قبل از مداخله افراد دو گروه از لحاظ میانگین نمرات اجزای مدل ارتقاء سلامت پندر همگن بودند. پس از مداخله درگروه آزمون میزان نمرات رفتار تغذیه ای و اجزای مدل ارتقاء سلامت پندر نسبت به گروه کنترل به طور معناداری( 001/0p) افزایش یافت. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که با آموزش اصولی بر مبنای مدل ارتقاء سلامت پندر می‌توان آگاهی زنان نسبت به تغذیه صحیح در دوران بارداری را افزایش داد و اعتقادات آنان را در این خصوص تغییر داد و آنان را به انجام رفتار تغذیه ای صحیح در دوران بارداری ترغیب نمود.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏ آموزش بيماران
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Patient Education
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : رفتار تغذيه اي
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Feeding Behavior
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : زنان آبستن
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : Pregnant Women
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏شبیری، فاطمه ‏ ، استاد راهنما
: فرهاديان،مريم‏ ، استاد مشاور
رده بندی پزشکی : W۱۷۲۰ ۱۳۹۶
محل و شماره بازیابی : 1
فيلد داده کد شده : سياست اطلاع رساني : ab
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)