خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 56120
شماره مدرک : ۴۰۱۰پ
محل و شناسه بازیابی : WQ
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏اسکندری،زهرا‏
عنوان و نام پديدآور : تاثیر مشاوره مبتنی بر خود کارآمدی بر ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار نخست زاپژوهش و نگارش: زهرا اسکندریاستاد راهنما: فرزانه سلطانی استادان مشاور: بتول خداکرمی ،قدرت اله روشنایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همداندانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، كارشناسي ارشد در رشته مشاوره در مامايي، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۷۷ص. جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،کارشناسی ارشد،مشاوره در مامایی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: ترس از زایمان طبیعی یک مشکل شایع در زنان باردار می باشد و در بسیاری از مواقع منجر به درخواست و انجام عمل سزارین می شود. مطالعات نشان می دهند بین ترس از زایمان با خودکارآمدی و انتخاب زایمان طبیعی ارتباط وجود دارد. با انجام مداخلات مناسب منجر به ارتقای خودکارآمدی زنان باردار و بویژه زنان نخست زا می توان گام موثری در جهت کاهش ترس از زایمان طبیعی و در نتیجه کاهش آمار سزارین در کشور برداشت. لذا این مطالعه با هدف بررسي تاثير مشاوره مبتنی بر خودکارآمدی بر ترس از زایمان در زنان باردار نخست زا شهر تویسرکان در سال 1394 انجام گردید. مواد و روش ها: در مطالعه نیمه تجربی حاضر 106 زن باردار دارای معیارهای ورود به مطالعه به طور تصادفی جایگشتی در دو گروه 53 نفره (آزمون و کنترل) قرار داده شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سوابق مامایی، پرسشنامه ترس از زایمان و پرسشنامه خودکارآمدی زایمان بود که به روش مصاحبه جمع آوری گردید. در گروه آزمون 6 جلسه مشاوره مبتنی بر خودکار آمدی برگزار شد و گروه کنترل فقط مراقبتهای روتین بارداری را دریافت کردند. پس از اتمام جلسات پرسشنامه ها مجددا" توسط افراد دو گروه تکمیل شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار (spss نسخه 20) در سطح اطمینان 95% و با بکار گیری روش های آماری توصیفی و استنباطی (تی مستقل، تی زوجی،تست دقیق فیشر،کای دو) انجام شد. یافته¬ها: بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون تی مستقل، قبل از مداخله اختلاف معنی¬داری از نظر میانگین نمرات ترس از زایمان(427 /0=(P و خود کارآمدی(238 /0=(P در دو گروه مداخله و کنترل وجود نداشت. اما پس از مداخله، بین دو گروه تفاوت معنی داری از نظر ترس از زایمان و خود کارآمدی دیده شد(001/0p<). آزمون تی زوجی کاهش معنادار میانگین نمره ترس از زایمان (001/0p<) و افزایش معنادار میانگین نمره خود کارآمدی در گروه آزمون بعد از مداخله را نشان داد (001/0p<). در حالیکه در گروه کنترل میزان ترس از زایمان بعد از مداخله تفاوت معناداری نداشت ( 542 /0=(P. و خودکارآمدی آنان نیز بطور معناداری کاهش یافت(046/0=(P. نتیجه¬گیری: بر اساس نتایج مطالعه، مشاوره مبتنی بر خودکارآمدی باعث کاهش ترس از زایمان و بالارفتن خودکارآمدی زنان باردار گردید. بنابراین توصیه می شود این رویکرد به عنوان یک مداخله مامایی اثربخش، کم هزینه و غیر تهاجمی در کاهش ترس از زایمان زنان باردار مورد استفاده قرار گیرد
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏زايمان
: Labor, Obstetric
: ‏ترس
: Fear
: مشاوره
: Counseling
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏سلطانی،فرزانه ‏ ، استاد راهنما
: خداکرمی،بتول‏ ، استاد مشاور
: روشنایی،قدرت اله ‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)