خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
اطلاعات رکورد کتابشناسی : TF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 56390
شماره مدرک : ۴۰۴۹پ
محل و شناسه بازیابی : WQ
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏جنابی، انسیه ‏
عنوان و نام پديدآور : طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي ارتقاي کيفيت زندگي بر اساس الگوي پرسيد در زنان يائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي-درماني در شهر همدان/ پژوهش و نگارش:انسیه جنابی ؛ استاد راهنما: فاطمه شبیری ؛ استادان مشاور: محمد مهدی هزاوه ای ، قدرت اله روشنایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : همدان: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاري و مامايي، مركز تحقيقات مادر و كودك، دكتراي پژوهشي در رشته بهداشت مادر و كودك، 1396، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهري : ۱۷۶ص.: نمودار،جدول
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ،دکترای تخصصی،بهداشت مادر وکودک
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: یائسگی یک مقطع مهم در زندگی زنان است که می¬تواند کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي ارتقاي کيفيت زندگي بر اساس الگوي پرسيد در زنان يائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي-درماني در شهر همدان انجام شده است. مواد و روش¬ها: برای دستیابی به اهداف مرحله اول الگوی پرسید در سه بخش طراحی گردید. بخش اول مرور سیستماتیک به منظور تعیین عوامل موثر بر کیفیت زندگی زنان یائسه و همچنین پرسشنامه مورد استفاده در این زمینه بوده است. بخش دوم شامل انجام مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا به منظور تبیین درک و تجارب علائم جسمی در زنان یائسه انجام شد. فرآیند گردآوری داده¬ها مشتمل بر 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته با زنان یائسه بوده و نمونه¬گیری به صورت هدفمند تا اشباع داده¬ها انجام شده است. در بخش سوم بر اساس مدل پرسید یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 300 زن یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان به روش نمونه¬گیری تصادفی انجام شده است. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه کیفیت زندگی اختصاصی MENQOL استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف مرحله دوم الگوی پرسید ابتدا یک مطالعه متاآنالیز به منظور بررسی شیوع افسردگی در زنان یائسه طراحی گردید. سپس با توجه به مرحله مروری عوامل جسمی به عنوان مهمترین مشکل اپیدمیولوژیک شناسایی گردید. در مرحله سوم و چهارم مدل پرسید رفتارها و عوامل آموزشی موثر بر علائم جسمانی تعیین شدند، سپس برنامه مداخله تحت عنوان مدیریت علائم جسمی مربوط به مرحله چهارم استفاده گردید. در مرحله پنجم الگوی پرسید جهت بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدیریت علائم جسمی یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده همراه با گروه کنترل انجام شد. 100 زن یائسه بر اساس نمرات کیفیت زندگی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند (50 نفر در هر گروه). برای گروه آزمون برنامه آموزشی در 5 جلسه 60 دقیقه¬ای انجام گردید. ابزار جمع¬آوری اطلاعات علاوه بر پرسشنامه مرحله اول، پرسشنامه خودساخته برای سازه¬های پرسید نیز استفاده شد كه روايي و پايايي آن انجام گرديد. در مرحله ششم ارزشیابی فرآیند و در مرحله هفتم و هشتم ارزشیابی تاثیر و پیامد انجام شده است. اطلاعات حاصل از پرسشنامه¬های فوق از طریق نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون¬های آماری تی تست زوج و مستقل، آنالیز واریانس و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته¬ها: بر اساس نتایج مرور سیستماتیک، بعد جسمی از جمله شایعترین عوامل موثر در کیفیت زندگی زنان یائسه بوده است. بیشترین پرسشنامه استفاده شده در مورد سنجش کیفیت زندگی اختصاصي زنان یائسه MENQOL بوده است. تحلیل داده¬ها در مصاحبه کیفی منجر به استخراج 4 درون مایه شد که بیانگر درک و تجارب علائم جسمی در زنان یائسه بوده است و شامل یائسگی و علائم جسمانی، یائسگی و احساس تهدید و آسیب پذیری، یائسگی و خدمات مربوط به این دوران، یائسگی و نقش اطرافیان بودند. در نتایج مطالعه کمی، ميانگين نمرات کیفیت زندگی در هر یک از حیطه¬های کیفیت زندگی زنان یائسه محاسبه شده است. بر اساس مطالعه متاآنالیز شیوع افسردگی در زنان یائسه 49 درصد برآورد گردید. با توجه به نتایج مطالعه سیستماتیک و نظر متخصصان مربوطه بهترین روش مداخله به منظور ارتقا کیفیت زندگی زنان یائسه برنامه آموزشی مدیریت علائم جسمی تعیین گردید. كه پس از مداخله میانگین نمرات كليه حيطه هاي كيفيت زندگي در گروه آزمون با اختلاف معنی¬داری بیشتر از گروه کنترل بوده است (001/0>P). نتیجه گیری: بنابر یافته¬ها، طراحی و اجرای برنامه آموزشی بر اساس الگوی پرسید می¬تواند سبب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه شود و برنامه مدیریت علائم جسمی تاثیر بسزایی داشته است و لذا انجام مشاوره و خدمات دوران یائسگی در مراکز بهداشتی درمانی کشور پیشنهاد می¬گردد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏‏يائسگي
Monopause
‏كيفيت زندگي
Quality of Life‍
‏آموزش بهداشت
Health Education
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏شبیری، فاطمه ‏ ، استاد راهنما
هزاوه ای ، محمد مهدی‏ ، استاد مشاور
روشناییقدرت اله‏ ، استاد مشاور
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)